Shutdown from commandline

To shutdown a machine use:

shutdown /s